СИЙЛҮҮ

Даалууны дөрвөн улаан, зургаан цагаан нүхтэй мод.