СИЙЛҮҮР

Юм сийлэх багаж хэрэгсэл: барималчны сийлүүр (барималчны багаж).