хөл бөмбөгийн аварга
хөл бөмбөгийн тэмцээнд түрүүлсэн баг, хүн