САХРАХ II

Муу явдалд уруу татагдаж зан суртахууны хувьд доголдох.

Ижил үг:

САХРАХ I