САХИУЛАХ II

1. Өмөг түшиг болох зүйлийг бараадан амьдруулах;


2. [шилжсэн] Хоргодуулах, холдож чадахгүй болгох;
3. [шилжсэн] Дэргэд нь байлгах;
4. [шилжсэн] Хүлээлгэх, отуулах

Ижил үг:

САХИУЛАХ I

САХИУЛАХ III