САХИУЛАХ III

Дагаж мөрдүүлэх: сахилга журмыг сахиулах (дүрэм журмыг дагаж мөрдүүлэх).

Ижил үг:

САХИУЛАХ I

САХИУЛАХ II