аварга малчин
малаа өсгөн үржүүлж сум, аймаг, улсад түрүүлсэн малчин