галын сан
/ хуучирсан /
галын тахилга үйлдэхэд уншдаг судар