САМУУН II

Шалиг завхай, садар: садар самуун [хоршоо] (шалиг, завхай) - Богдыг садар самуун явдалтай гэж... дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Үүрийн туяа., ужид самуун [хоршоо] (өнгө мөнгөнд шунамтгай, шалиг байдал) - Хэлгий тахир ба ужид самуун, харангуй будангуй ч мөн буй амуй. В.Инжаннаши. Хөх судар., шалиг самуун [хоршоо] (завхай, зайдан явдал), самуун зэв [хуучирсан] (тэнэсэн сум), cамуун эмс түвэгтэй, сайн эдлэл үрэгдэлтэй [зүйр цэцэн үг] (шалиг, завхай явдалтай ‎эмэгтэй хэцүү г‎эсэн санаа).

садар самуун шалиг, завхай
ужид самуун өнгө мөнгөнд шунамтгай, шалиг байдал
шалиг самуун завхай, зайдан явдал
самуун зэв тэнэсэн сум
cамуун эмс төвөгтэй сайн эдлэл үрэгдэлтэй

шалиг, завхай явдалтай эмэгтэй хэцүү гэсэн санаа

Ижил үг:

САМУУН I