будилаан самуун

ажил хэргийн явцад тохиолдох эмх цэгцгүй, түвэгтэй байдал