САЛТГАР

1. Хүн, амьтны салтаа уужим, хөл хоорондоо зайтай байдал;


2. Ац салаа бүхий мод, ургамлын дундаа зайтай, цалгар байдал.