САЛХАЙХ II

1. Залхуурах, бие нозоорч хүндрэ‎х - Залхуу хүрч бие салхайгаад байна. дэлгэрэнгүй...


2. Нунж дорой, бие султай болох.

Ижил үг:

САЛХАЙХ I