гэзгээ салаалж сүлжих
үс гэзэгтээ хагалбар гарган сүлжих