САВДАГ II

Юм бүхэнд оролцож явдаг саваагүй зан: савдаг зантай (юм юманд саваагүйрхэн оролцох зан), алиа дэлгэрэнгүй... (өөрт хамаатай болон хамаагүй бүхий л хэрэг явдалд оролцож марзганаж явдаг саваагүй зан байдал), *савдаг элээ шиг (юм бүхэнд оролцож явдаг, савсаг) - Савдаг элээ шиг навсганасан дэмий амьтан болгож орхихгүй бол зүгээр сэн дээ. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа.

савдаг зантай юм юманд саваагүйрхэн оролцох зан
алиа савдаг өөрт хамаатай болон хамаагүй бүхий л хэрэг явдалд оролцож марзганаж явдаг саваагүй зан байдал
савдаг элээ шиг юм бүхэнд оролцож явдаг, савсаг
Ижил үг:

САВДАГ I