САВДАГ I
/ шашин /

Газар орон, уул усны эзэн: савдаг шүглэх (савдагтай болох), савдаг нэхэх (уул усны дэлгэрэнгүй...

савдаг шүглэх савдагтай болох
савдаг нэхэх

уул усны эзний хайртай мод бутыг тайрах зэргээс үүдэн уул ус хөндсөн хүнд золгүй явдал тохиолдох

албин савдаг лус савдаг
лус савдаг газар усны эзэн
нявдаг савдаг уул ус, газар усны онгон, эзэн сахиус
Ижил үг:

САВДАГ II