САВДАГЛАХ

Савсаг, саваагүй зан гаргах: савдаглан аашлах (савдаг зан гаргах), савдаглан загнах дэлгэрэнгүй...

савдаглан аашлах савдаг зан гаргах
савдаглан загнах элдэв хэрэгт оролцон саваагүйрхэх