САВГҮЙ IV

Буян заяагүй: савгүй хүн (буян заяагүй, амны хишиггүй хүн).

Ижил үг:

САВГҮЙ I

САВГҮЙ II

САВГҮЙ III