САВГҮЙ I

Юмыг хийх агуулах эдлэл, хэрэглэл байхгүй.

Ижил үг:

САВГҮЙ II

САВГҮЙ III

САВГҮЙ IV