САВГҮЙ III

Оюун ухаан, ой муутай: оюуны савгүй (эрдэм мэдлэг багатай).

Ижил үг:

САВГҮЙ I

САВГҮЙ II

САВГҮЙ IV