САВАРТ

Савар бүхий: саварт механизм (кино зургийн болон кино тусгуурын аппаратын сувагт киноны хальсыг нэг дэлгэрэнгүй...

саварт механизм кино зургийн болон кино тусгуурын аппаратын сувагт киноны хальсыг нэг бүтэн зургийн хэмжээтэй тасалданги хөдөлгөөнөөр гүйлгэдэг, ихэвчлэн тахир голтой сэжлүүрт механизм
саварт утгуур өөрөө хаагдах эрүү бүхий өргөх механизмын хэрэгсэл