оройн саалга

а. Оройн цагаар үхэр малаа саах үе; б. Нэг оройн саасан сүү, оройн саам