саадгүй орж гарах

нааш цааш орж гарахад хүндрэл бэрхшээл учрахгүй байх