саадгүй асгарах
торж тээглэх зүйлгүйгээр шууд урсан гарах