саадгүй ойлголцох
харилцахад ямар нэгэн хүндрэл гарахгүй байх