саадгүй залгуулах
тухайн зүйлийг товлосон цагт бэлэн байлгах