саа эмжээр
дээл, хувцасны энгэр заамыг саагаар эмжсэн нь