РАДИОТЕХНИК II

Радиотехникийн ухаанд мэргэжсэн хүн.

Ижил үг:

РАДИОТЕХНИК I