РАДИОЛОКАТОР

Радиолокацид зориулсан төхөөрөмж - Радиолокаторын тоног төхөөрөмжийн системийг бүтээж, умард туйлын бүст дэлгэрэнгүй... “Үнэн” сонин.