РАДИОТЕЛЕГРАММ

Радиогаар дамжуулсан цахилгаан мэдээ.