радио хүлээн авагч
янз бүрийн давтамжтай цахилгаан соронзон долгионы нөлөөгөөр хүлээн авах антенд үүссэн дохионоос сонгосон мэдээллийг агуулсан дохиог хүлээн авах дэлгэрэнгүй...