ПҮРД :

пүрд хийх (гал, нурам зэрэг халуун юман дээр шингэн зүйл асгахад гарах чимээ).