ПИС :

пис пис (хөндий, хийтэй зүйлийн хагарах, дэлбэрэх зэрэгт гарах чимээ), пас пис дэлгэрэнгүй...

пис пис хөндий, хийтэй зүйлийн хагарах, дэлбэрэх зэрэгт гарах чимээ
пас пис хөндий, хийтэй зүйл хагарах, цохих үед сонсогдох дуу чимээний байдал
пис хийх пис пис хийн дуугарах