ПИТЛЭЭ
/ амьтан /

Алтан хацарттай адил бөгөөд хайрс их нэгэн зүйл загас; далайд төрдөг.