пис пис
хөндий, хийтэй зүйлийн хагарах, дэлбэрэх зэрэгт гарах чимээ