пас пис
хөндий, хийтэй зүйл хагарах, цохих үед сонсогдох дуу чимээний байдал