пал хийх
а. Шингэн зүйлийн гэнэт асгарах; б. Ямар нэгэн юм шингэн бодис руу унахад сонсогдох; в. [шилжсэн] Гэнэтийн явдлаас болж дотор эвгүйрэх; Би номыг нь дэлгэрэнгүй...