хадлангийн пайз
хадлан авахад зориулсан газар нутаг тул айл буулгахгүй, мал бэлчээхгүй гэж босгосон тэмдэг