ПАГДГАРДАХ

Хэтэрхий пагдгар болох, пагдгарын улмаас тохиромжгүйдэх.