ПАГДГА :

пагдга пагдга (пагдгар хүн, амьтны байн байн хөдлөх байдал).