нийлмэл өгүүлэхүүн
хоёр болон түүнээс дээш үгээс бүтсэн өгүүлэхүүн гишүүн