өөртөө өгүүлэх
аман дотроо буюу дотоод сэтгэлтэйгээ ярих