өглөөний дулаан
бага үдээс өмнөх үе хүртэлх таатай дулаан уур амьсгал