өвөл зун
дөрвөн улирлын хамгийн хүйтэн, хамгийн дулаан цаг үе