өвдөг элэгдэх
өмд хувцасны өвдөгний тус газар элдэгдэн муудах