өвдөг мушгих
өвдгөөс барьж тахимдан хаях бөхийн мэх