өвдөг ташлах
а. Нэг хөл бохирон суух; б. Хоёр хүний өвдгөө зэрэгцүүлэн суух; в. [шилжсэн] Эв найртай явах