өвдөгний үе
тойгийн доод этгээдэд байх эмзэг газар