өвдөгний нүд
өвдөгний тойгийн доод талын бяцхан эмзэг хонхор