өв тоног
/ хуучирсан /
дайснаа ялсны баталгаа болгож эд зүйлээс нь хэсэгчлэн авсан нь