өв сан
үе дамжин уламжлан ирсэн зүйлсийн хуримтлал, хөрөнгө